Polub nas na Facebooku

Regulamin szkoleń

Regulamin ogólny szkoleń prowadzonych przez firmę Optima Olsztyn Sp. z o.o.

1) Przepisy ogólne

  1. Optima Olsztyn Sp. z o. o. jest organizatorem szkoleń płatnych i bezpłatnych
  2. Uczestnikiem Szkolenia jest każda osoba, której udział w szkoleniach został zgłoszony i potwierdzony przez Organizatora.
  3. Szkolenia organizowane są w ramach programów, opracowanych przez Optima Olsztyn  Sp. z o.o., w przypadku szkoleń bezpłatnych są oparte na technologiach Diversey, SCA, Vileda itp.
  4. Organizator szkolenia oświadcza, że dysponuje wiedzą i kwalifikacjami adekwatnymi do przeprowadzenia szkolenia w zakresie ustalonym w programie szkolenia.
  5. Organizator szkoleń zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniami praktycznymi, dokładając wszelkich starań do tego, aby szkolenie było jak najwyższej jakości.
  6. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są drogą elektroniczną.

 

 • Zgłoszenia wysłane powinny być najpóźniej na 10 dni przed terminem szkolenia na adres krzyzakmichal.opt@gmail.com

 

 1. Koszt szkolenia otwartego płatnego wynosi 150,00 zł za osobę/ dzień, szkolenia zamknięte kalkulowane są indywidualnie w zależności od wymagań i oczekiwań Uczestnika Szkolenia i objęte dodatkową umową.
 2. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie się grupy minimum 6 osób- dotyczy szkoleń otwartych płatnych i bezpłatnych
 3. Maksymalna liczba uczestników to 12 osób

2) Prawa i obowiązki Uczestnika Szkolenia

 1. Uczestnik Szkolenia potwierdza, że dane przesłane w zgłoszeniu uczestnictwa są prawdziwe
 2. W przypadku braku informacji ze strony Uczestnika Szkolenia o zmianie uzgodnionej liczby uczestników, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu
 3. Uczestnik Szkolenia otwartego płatnego zobowiązany jest do wniesienia opłaty za szkolenie o której mowa w par 1, pkt 8 ,najpóźniej 10 dni przed terminem szkolenia, na numer konta bankowego otrzymanego w potwierdzeniu uczestnictwa
 4. Uczestnik Szkolenia jest zobowiązany do wypełniania ankiet poszkoleniowych opracowanych przez Organizatora Szkoleń dla celów kontroli oraz podnoszenia jakości szkoleń.
 5. Uczestnik Szkolenia oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie przez Organizatora Szkoleń danych osobowych Uczestnika Szkolenia na potrzeby związane z prawidłową realizacją szkolenia, jego monitoringiem i sprawozdawczością (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Jednocześnie oświadcza, że Uczestnik Szkolenia został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawianiu.

3) Prawa i obowiązki Organizatora Szkolenia

 1. Organizator Szkoleń nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika Szkolenia w przypadku:
  1. braku wpływu środków na konto Organizatora Szkolenia zgodnie z par.2, pkt 3
  2. zmiany ilości osób biorących udział w szkoleniu, zgodnie z par. 2, pkt. 2
 2. Organizator Szkoleń ma prawo odwołać organizację szkoleń w przypadku nie zebrania się 6- osobowej grupy szkoleniowej lub z innych ważnych przyczyn organizacyjnych wynikających z okoliczności niezależnych od Organizatora Szkoleń.
 3. W przypadku odwołania szkolenia Organizator Szkolenia poinformuje niezwłocznie Uczestnika Szkolenia o przyczynach jego odwołania.
 4. Organizator szkoleń zobowiązany jest do informowania o przełożeniu zajęć z przyczyn losowych lub organizacyjnych, wyznaczenia dodatkowego terminu szkolenia w przypadku choroby trenera lub innych zdarzeń losowych.
 5. Organizator szkoleń wystawi dyplom potwierdzający udział w szkoleniu do 7 dni po jego zakończeniu

4) Zasady rezygnacji

 1. Organizator Szkoleń może odstąpić od przeprowadzenia spotkania w przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika Szkolenia postanowień niniejszego Regulaminu lub działania na szkodę Organizatora szkoleń.
 2. Uczestnik Szkolenia może zrezygnować z udziału w szkoleniach otwartych po uprzednim poinformowaniu Organizatora Szkoleń, drogą elektroniczną krzyzakmichal.opt@gmail.com bądź telefoniczną, dzwoniąc pod numer +48 89 534 45 45 lub +48 89 533  98 98 najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem szkolenia
 3. W przypadku, o którym jest mowa w par. 4 pkt 2 , Uczestnikowi Szkolenia przysługuje roszczenie o zwrot kwoty przekazanej Organizatorowi z tytułu planowanego szkolenia, a która nie stanowiła kosztów szkolenia ze względu na wypowiedzenie umowy przez Uczestnika Szkolenia.

5) Postanowienia końcowe

 1. Miejscem szkolenia są sale i obiekty szkoleniowe własne lub wynajmowane przez Optima Olsztyn Sp. z o. o. jak również obiekty naszych klientów.
 2. Organizator zapewnia podczas szkolenia serwis kawowy jeśli szkolenie odbywa się w obiekcie szkolącego.
 3. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu i ewentualnych pozostałych kosztów ze strony Uczestnika Szkolenia.
 4. Uczestnik Szkolenia oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania
 5. Wszelkie informacje oraz zmiany w Regulaminie mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.